Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Fietsverhuur Dousberg (BOVAG)                                                                                                                                                                                        English version below

Artikel 1 Huursom

De huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan van de huurovereenkomst door Fietsverhuur Dousberg geldende tarieven.

Artikel 2 Begrippen

Fiets: de fiets, die het onderwerp is van de huurovereenkomst;

Huurder: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;

Verhuurder: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit’.

Artikel 3 Betaling

 1. De huursom en alle andere bedragen dienen betaald te worden alvorens de gehuurde artikelen worden meegenomen.
 2. Per artikel geldt een waarborgsom. Indien anders vermeld op het contract. Deze waarborgsom dient om het gehuurde weer in goede staat in te leveren aan de huurder. Eventuele schade of diefstal wordt naast de waarborgsom verrekend.
 3. Indien de huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van de fiets(en) draagt de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende kosten en schaden geen aansprakelijkheid. 
 4. In het geval in het vorige lid bedoeld blijft de huurder verplicht de volledige huursom en eventuele andere in de (af-)rekening vermelde bedragen te voldoen, tenzij hij met betrekking tot de huursom aantoont, dat het niet kunnen gebruiken van de fiets(en) een gevolg was van een defect dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huurperiode.
 5. Niet vooraf betaalde reserveringen worden vanaf 11.00 uur vrijgegeven voor verder verhuur, tenzij anders gecommuniceerd en/of afgesproken door huurder.

Artikel 4 Huurperiode

 1. De huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen van aanvang en van inlevering zoals in het contract vermeld.
 2. Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van de verhuurder en wel tegen de (verlengings-)tarieven als bedoeld in artikel a.
 3. Tussentijdse inlevering van de fiets(en) doet de huurovereenkomst eindigen zonder dat recht op vermindering van de in het contract vermelde of de wegens verlenging vermeerderde huursom bestaat.
 4. De fiets(en) dien(en) bij het adres van de verhuurder worden opgehaald ingeleverd uiterlijk op het in het contract vermelde tijdstip van inlevering. Het voor de deur stallen of inleveren bij de receptie van Dormio Resort Maastricht geldt niet als officieel inleveren van de gehuurde fiets(en) en accessoire(s). 
 5. Indien de oorspronkelijke of verlengde huurperiode met meer dan 15 minuten wordt overschreden doordat de fiets(en) niet op tijd op het adres van verhuurder is (zijn) ingeleverd, loopt de huur door tot dat de fietsen door de verhuurder zijn ontvangen, tegen de tarieven als bedoeld in artikel 1.
 6. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid heeft de verhuurder in dat geval het recht om de huurovereenkomst ontbonden te verklaren zonder rechterlijke tussenkomst en de teruggave van de fiets(en) onverwijld te vorderen of deze terug te nemen waar en bij wie de fiets(en) zich ook bevindt (bevinden). Deze bevoegdheid heeft de verhuurder ook indien de huurder enige voorwaarden van de huurovereenkomst niet naleeft.

Artikel 5 Gebruik/Aansprakelijkheid

 1. De fiets(en) mag (mogen) slechts gebruikt worden overeenkomstig hun normale bestemming en door de in het huurcontract genoemde berijders(s). De fiets(en) moet(en) bij verhuurders adres schoon worden ingeleverd in de staat waarin de fiets(en) werd(en) ontvangen. Vervuiling door normaal gebruik wordt door de verhuurder geaccepteerd.
 2. De fiets(en) worden in uiterst goede staat aan het begin van de huurperiode overhandigd aan de huurder. Indien de huurder constateert dat er iets niet in orde is, dient dit direct te worden gemeld bij de verhuurder. Aan het einde van de huurperiode kan Fietsverhuur Dousberg niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gebreken/defecten.
 3. De huurder zal goed zorgen voor de fiets(en). Zo dient huurder voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal. Telkens de fiets goed afsluiten met de door huurder verschafte ring- en insteek (of extra kabel) sloten. Te allen tijde stallen in een daarvoor bestemde fietsenstalling of berging bij de woning, het appartement of verblijfplaats. De fiets(en) nooit onafgesloten/onbewaakt achterlaten.
 4. Het resort is voorzien van bergingen bij nagenoeg alle woningen en appartementen, hier dienen de fietsen gestald te worden. Het centrum van Maastricht is voorzien van een aantal bewaakte fietsenstallingen. De gratis fietsenstallingen bevinden zich op Markt 36-A en op de Kesselskade. Bij het centraal station kunt u de fietsen tegen betaling parkeren. De fiets(en) stallen buiten de daarvoor bedoelde plekken, kan leiden dat deze worden gestolen of opgehaald door de gemeente en getransporteerd naar het fiets depot. 
 5. De fiets(en) mag (mogen) in elk geval niet gebruikt worden op onverharde paden.
 6. Bij een elektrische fiets wordt een helm geadviseerd (niet verplicht). De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van het niet dragen van een deugdelijke helm door de bestuurder.
 7. De huurder blijft aansprakelijk bij diefstal en schade aan de gehuurde fiets(en) totdat de verhuurder de fiets(en) in ontvangst neemt.

Artikel 6 Schade, verlies en diefstal

Tijdens het tekenen van het huurcontract in de winkel wordt de huurder een Huurgarantie aangeboden.
De huurgarantie houdt in dat u gedekt bent tegen diefstal, verlies en (ongeval)schade:
– Diefstal, alleen wanneer de sleutel en een officiële politieaangifte kan worden overhandigd.
– Verlies, indien de fiets verloren wordt dient de huurder altijd contact op te nemen met de gemeente Maastricht (afdeling fiets depot) +31 (0)43 350 40 40. Indien de fiets zich daar bevindt, kan de huurder de fiets tegen betaling ophalen (dit zit niet bij de huurgarantie inbegrepen).
– Schade, in geval van aanrijding of valpartij. alleen wanneer de fiets op de juiste manier gebruikt is. 

De kosten van de huurgarantie bedragen € 1,- per gewone fiets per dag,  € 2,50 per tandem/elektrische fiets per dag en € 5,- per bakfiets per dag.
De huurgarantie dekt alleen de prijs van de fietsen. Er is te allen tijde een eigen risico. Bij een gewone fiets € 50,- per schade en € 100,- per diefstal. Bij een tandem, elektrische fiets en bakfiets € 50,- per schade en  € 250,- per diefstal. Deze kan niet worden afgekocht. De huurgarantie dekt geen persoonlijke schade of letsel.
Het verlies van een sleutel en/of acculader vallen niet onder de huurgarantie, maar zijn voor kosten van de huurder. De kosten voor het verkrijgen van een originele nieuwe sleutel bedraagt € 15,-. De kosten voor een originele Bosch acculader bedraagt € 129,-.  

Indien de huurder geen gebruik maakt van de huurgarantie zijn gehuurde fiets(en) zijn niet verzekerd voor verlies/diefstal- en/of casco-schade. De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies van de fiets(en) of onderdelen – daarvan, zomede van fietssleutels en ketting(en)/sloten. Bij diefstal of verlies wordt het schadebedrag in rekening gebracht. Bij diefstal dient de huurder de sleutel te overhandigen. Inname en/of borgteruggave vrijwaren de huurder niet van zijn/haar verplichtingen tot schadeloosstelling voor ontstane schade tijdens de huurperiode.

Artikel 7 Kosten tijdens huurperiode

Alle lasten en belastingen terzake van de fiets(en) is (zijn) voor rekening van de huurder. Evenzo zijn voor rekening van de huurder alle kosten aan het gebruik daarvan verbonden, zoals stalling en reparaties zoals bijvoorbeeld lekke banden en ondeskundig gebruik met daaruit voortvloeiende defecten en kosten. Algemeen onderhoud, niet te verwijten aan huurder, zijn voor rekening van de verhuurder.

Artikel 8 Reserveren/Annuleren

 1. Aan het reserveren zijn geen kosten verbonden. 
 2. Mocht u onverhoopt moeten annuleren, dan kan dat geheel kosteloos mits maximaal 48 uur van tevoren schriftelijk (per e-mail) kenbaar wordt gemaakt. 48 tot 24 uur voor aanvang van de reservering wordt er 50% in rekening gebracht. In de laatste 24 uur wordt er 100% van het totaalbedrag in rekening gebracht. 

Artikel 9 Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van huurder die worden vermeld op het contract worden door de verhuurder verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan de verhuurder: de overeenkomst uitvoeren, optimale service verlenen, huurder tijdig voorzien van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerking ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door huurder bij verhuurder aan te tekenen verzet gehonoreerd.

 

© Copyright januari 2020 door Fietsverhuur Dousberg

 

 

Terms and Conditions Fietsverhuur Dousberg

Article 1 Rent

The rent is determined on the basis of the rates applicable at the time of entering into the lease by Fietsverhuur Dousberg.

Article 2 Terms

Bicycle: the bicycle, which is the subject of the lease;

Tenant: the natural person or legal person who concludes the lease as a tenant;

Owner: the natural person or legal person who concludes the lease as a tenant.

Article 3 Payment

 1. The rent and all other amounts must be paid in advance.
 2. A deposit applies per item. If stated otherwise on the contract. This deposit serves to return the rented property in good condition to the tenant. Any damage or theft will be settled in addition to the deposit.
 3. If the renter cannot use the bicycle (s) for any reason whatsoever, the lessor bears no liability for the resulting costs and damages.
 4. In the case referred to in the previous paragraph, the renter remains obliged to pay the full rental sum and any other amounts stated in the bill, unless he can prove that the bicycle(s) were unable to use because of a defect that was already present at the start of the rental period
 5. Non prepaid reservations are released for further rental from 11 am, unless otherwise communicated and agreed by owner.

Article 4 Rental period

 1. The rental period is the period between the pick-up and delivery times as stated in the contract.
 2. The rental period can only be extended after permission of the owner at the (extension)rates as referred to article a.
 3. Interim delivery of the bicycle(s) causes the rental agreement to end without there being any right to a reduction as stated in the contract or because of an extension of the rental period.
 4. The bicycle(s) must be picked up and returned to the address of the owner at the latest time of return specified in the contract.
 5. If the original or extended rental period is exceeded by more than 15 minutes because the bicycle(s) has not been delivered to the owners address on time, the rent continues until the bicycles have been received by the owner at the rates as referred to in Article 1.
 6. Without prejudice stated in the previous paragraph, the owner has the right to cancel the rental contract terminated without judicial intervention and to claim the return or take back the bicycle(s) where and wherever the bicycle(s) is/are located. The owner also has this authority if the tenant does not comply with any conditions of the rental contract.

Article 5 Usage / Responsibility

 1. The bicycle(s)may only be used like agreed for their normal destination and in the contract stated riders. The bicycle(s) must be returned as clean as the bicycle(s) were provided. Dirt from normal use is accepted by the owner.
 2. The renter will take good care of the bicycle(s). The renter must take precautionary measures against damage, loss or theft. Always lock the bicycle(s) properly and don’t leave it unlocked/unattended. Always attach the bicycle(s) to an object of put it safely in one of the guarded bicycle parking places in the city center and at the resort in the storage box.
 3. The center of Maastricht is equipped with a few guarded bicycle parking facilities. The free bicycle parking are located on the Markt 36-A and the Kesselskade. It is also possible to park your back next to the central station for a fee.
  I you decide to park your bike elsewhere in the center it is possible the bicycle(s) will get stolen or picked up by the municipality and transported to the bicycle depot
 4. The bicycles(s) may not be used on gravel pads.
 5. A helmet is recommended for an electric bicycle (not required). The owner does not accept any liability as a result of the driver not wearing a proper helmet.
 6. The tenant remains responsible for theft and damage to the rented bicycle(s) until the owners takes in the bicycle(s)

Article 6 Damage, lost and theft

During booking on the website or before signing the rental agreement the renter is offered an Huurgarantie (Rental Guarantee) which will cover:

– Theft, only when the renter can provide the key(s) and the official police rapport.
– Loss, in case of lost/theft the renter has to call the municipality (department bicycle depot) +31 (0)43 350 40 40. If the bicycle(s) is/are there they can be picked up against a fee (not included in the rental guarantee).
– Damage, only when the bicycle(s) is used in the proper way

The costs of the Rental Guarantee are € 1,- per normal bicycle per day, € 2,50 per tandem/e-bike per day and €5,- per cargo bike per day.

The Rental Guarantee only covers the price of the bicycle(s). There is always a own risk: for normal bikes € 50,- per damage and € 100,- per theft. For the child-tandem, electric bike an cargo bike € 50,- per damage and € 250,- per theft. This cannot be bought off.
The loss of a key or charger is not covered by the rental guarantee, but is at the exprense of the renter. 
The cost are € 15,- to receive a new official key. The costs of an original Bosch charger is € 129,-.

In case the renter does not use the Rental Guarantee the rented bicycle(s) are not insured for theft or hull damage. The renter is responsible for damage to or loss of the bicycle(s) or parts thereof, as well as bicycle keys and chain(s)/locks. The damage amount will be charged in case of damage or theft. If the bicycle(s) get stolen, the renter must hand over the key(s). Taking and / or returning back deposit does not indemnify the renter from his/her obligations to compensate for damage/theft caused during the rental period.

Article 7 Costs during rental period

All charges and taxes in respect of the bicycle(s) are (are) for the account of the renter. Likewise, all costs are associated with its use, such as storage and repairs like flat/broken tires and all the defects and costs resulting of improper use. Normal maintenance, not to be blamed on the tenant, is at the expense of the owner.

Article 8 Reservation/Annulation

 1. There are no costs associated with booking bicycles.
 2. In the unlikely event that you have to cancel, you can do so free of charge up to 48 hours in advance by writing an e-mail. Between 48 and 24 hours before the reservation, 50% of the amount will be charged. In the last 24 hours, 100% of the amount will be charged.

Article 9 Personal data

The personal data of the tenant stated on the contract are processed by the owner in the sense of the Dutch Personal Data Protection Act. On the basis of this processing, the owner can: execute the agreement, provide optimum service, provide the tenant with product information on time and make personalized offers. Against processing for the benefit of direct mailing, any objections to be made by the tenant to the owner will be honored.

 

© Copyright January 2020 by Fietsverhuur Dousber